pozarni red         PV znaki1

Vse zainteresirane obveščamo, da izvajamo uskladitve obstoječih požarnih redov z novim
Pravilnikom o požarnem redu

 afna mi-pa mail
Požarni red vsebuje:

 1. organizacijo varstva pred požarom, zlasti naloge in odgovornosti zaposlenih oziroma stanovalcev pri preprečevanju nastanka požara;
 2. ukrepe varstva pred požarom, ki jih zahtevajo delovne in bivalne razmere, kot so prepoved kajenja, uporaba odprtega ognja ali orodja, ki iskri, tam kjer je to prepovedano;
 3. odstranjevanje vseh gorljivih snovi, ki niso potrebne za nemoten potek dela iz požarno ogroženih prostorov;
 4. podatek o predvidenem številu uporabnikov glede na namembnost stavbe oziroma prostorov v njej;
 5. ukrepe zaradi nevarnosti eksplozije, gorljivih odpadkov, električnih, plinskih naprav in drugih virov vžiga;
 6. ukrepe za varno evakuacijo in hitro intervencijo;
 7. druge preventivne in aktivne ukrepe varstva pred požarom, način in kontrolo izvajanja teh ukrepov;
 8. navodila za ravnanje v primeru požara, zlasti naloge in postopke za ukrepanje zaposlenih, obiskovalcev ali gostov oziroma stanovalcev ob nastanku požara, podatke o službah, ki jih je treba obvestiti o požaru ter naloge in odgovornosti zaposlenih oziroma stanovalcev po požaru;
 9. vrste in načine usposabljanja zaposlenih oziroma stanovalcev


Skupni požarni red se lahko izdela :

 • če je več lastnikov ali uporabnikov
 • če gre za več objektov ali delov objektov istega lastnika ali uporabnika na več različnih lokacijah
 • če je izdelan skupni požarni red ni potrebno izdelovati posameznih požarnih redov, lahko se pa določi v posameznem požarnem redu tiste vsebine, ki niso določene v skupnem požarnem redu


Obvezne priloge požarnega reda (ali skupnega požarnega reda) so:

 1. izvleček požarnega reda;
 2. navodila za posameznike;
 3. evidenčni listi o rednem vzdrževanju, pregledih, preizkusih opreme, naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom, vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite ter izvajanju drugih ukrepov varstva pred požarom;
 4. evidenčni listi o usposabljanju zaposlenih za varstvo pred požarom ter seznanitvi s požarnim redom;
 5. evidenčni listi o požarih, eksplozijah in gasilskih intervencijah;
 6. kontrolni listi

Če priloge niso izdelane pri skupnem požarnem redu, jih morajo v skladu s skupnim požarnim načrtom izdelati lastniki ali uporabniki, vsak za svoj del objekta oziroma svoj objekt.

Izvleček požarnega reda mora vsebovati podatke o:

 1. organizaciji varstva pred požarom, vključno s predvidenim številom uporabnikov glede na namembnost objekta;
 2. ukrepih varstva pred požarom;
 3. navodilih za ravnanje v primeru požara