Organiziramo usposabljanje odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije oziroma izvajanje načrta evakuacije za skupine.

 

Gašenje  

pictograms-aem-0001r-open flame

Evakuacija

 

4-zbirno mesto

 

  • V skladu s 4. členom Pravilnika o požarnem redu (Ur. l. RS, št. 52/07, 34/11 in 101/11) je dolžnost delodajalca, da usposobi odgovorne osebe za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije.
  •  Usposabljanje traja približno 3 šolske ure - odvisno od požarne zahtevnosti in velikosti objekta.

 

V skladu z Pravilnikom o požarnem redu je potrebno izmed zaposlenih imenovati osebe odgovorne za gašenje požarov in izvajanje evakuacije, v primeru:

  1. Za objekte in delovne prostore z do 300 zaposlenimi v izmeni je potrebno za vsako izmeno in vsako lokacijo, kjer se opravlja dejavnost, določiti osebo odgovorno za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije. Na vsakih dodatnih 300 ljudi v izmeni se določi še dodatna oseba.
  2. Za objekte in delovne prostore (s srednjo požarno ogroženostjo), kjer je potrebno izdelati požarni načrt, evakuacijski načrt  je potrebno za vsako izmeno in vsako lokacijo, kjer se opravlja dejavnost, določiti še po eno osebo odgovorno za gašenje začetnih požarov in izvajanje načrta evakuacije, ne glede na število delavcev iz prejšnje točke. Na vsakih 200 ljudi v objektu (posamezna mikrolokacija) mora določiti še po eno odgovorno osebo.